Mustafa Ünalan

Mustafa Ünalan

Mail: mustafaunalan@hotmail.com

Kurân'da İsmi Geçen Melekler Hangileridir?

CEBRAİL (AS)

Cebrail’in (as) isimleri; Cibril, Ruh, Rûhü’l-Kudüs, Rûhü’l-Emin, Rûhullah, Rûhü’l Hak, Namus-u Ekber’dir.“Şüphesiz o (Kur’ân), elbette çok şerefli bir elçinin (Cebrail’in, vahiyden ibaret) sözüdür! (O elçi) pek kuvvetlidir; arşın sâhibi (Allah’ın) katında çok itibarlıdır.” (Tekvir, 19-20)

“(Ey Resulüm!) De ki: “Kim Cebrail’e düşman ise, artık şüphesiz (bilsin) ki onu (o Kur’an’ı) senin kalbine, Allah’ın izniyle, kendinden önceki (kitapları) tasdik edici ve müminler için bir hidayet ve müjde olmak üzere o (Cebrail) indirmiştir.” (Bakara, 97)“…Eğer ona (peygambere) karşı (ikiniz) birbirinizle yardımlaşırsanız artık şüphesiz ki, O’nun Mevla’sı ancak Allah’tır; Cebrail, müminlerin salih olanları ve bunların ardından melekler de (ona) yardımcıdır.” (Tahrim, 4)

MİKAİL (AS)

“Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman ise, şüphesiz Allah da o kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara, 98)

İSRAFİL (AS)

“Ve sura üfürüldüğü gün, artık Allah’ın diledikleri dışında, göklerde olanlar ve yerde bulunanlar dehşete kapılır. Ve hepsi boyun eğen kimseler olarak O’na gelirler.” (Neml, 87)

“Artık şura bir üfleyişle üflendiği, yer ve dağlar kaldırılıp bir darbe ile birbirine çarpıl(arak darmadağın edil)dikleri zaman, işte o gün olacak olan olmuş (kıyamet kopmuş)tur!” (Hakka, 13-15)

“Ve şura (ikinci defa) üfürülmüştür de bakarsın ki onlar kabirlerinden (kalkıp) Rablerine koşuyorlar!” (Ya-Sin, 51)“O gün (herkes) o çağırıcıya (İsrafil’e) uyarlar; ona karşı yan çizmek yoktur. Öyle ki, Rahman’ın heybetinden dolayı sesler kısılmıştır; artık seslerin en hafifinden (yalvaran dudakların kıpırdaması, korkulu ayakların hışırtısından) başka bir şey işitmezsin!” (Ta-Ha, 108)

“(O gün) gözleri (korku içinde) baygın olarak kabirlerden çıkarlar; sanki onlar, yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya (İsrafil’e) doğru koşan kimselerdir. Kâfirler (o gün) der ki: “Bu, pek zor bir gündür!” (Kamer, 8)

AZRAİL (AS)

Allah'ın kendisine verdiği emirle canlıların ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleğidir. Kur'an-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde bu şekliyle değil, doğrudan anlamı olan Melekü'l-Mevt (ölüm meleği) terimi kullanılmaktadır.

De ki: “(Canınızı almak hususunda) size müşekkel olan (vekil kılınan) ölüm meleği canınızı alacak; sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde, 11)

“Nihâyet birinize ölüm geldiği zaman, elçilerimiz (olan melekler) onun canını alırlar ve onlar (vazifeleriniasla) ihmâl etmezler.” (En’am, 61)

“…Nihâyet canlarını almak üzere elçilerimiz (ölüm melekleri) onlara geldikleri zaman derler ki: “Allah’ı bırakıp da tapmakta olduğunuz şeyler nerede?” (Onlar ise:) “Bizden kaybolup gittiler!” derler ve gerçekten kendilerinin kâfir kimseler olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.” (Araf, 37)

KİRÂMEN KÂTİBİN

“Hem O, kullarının üstünde mutlak galibidir ve üzerinize (amellerinizi) muhafaza edici (Kirâmen Kâtibin denilen yazıcı) melekler gönderir…” (En’am, 61)

“Hem şüphesiz üzerinizde, elbette (amellerinizi) muhafaza edici (melekler)vardır.” (İnfitar, 10)

HAFAZA MELEKLERİ

“Ve yer, Rabbinin nuru ile parlamış; kitap (amel defteri ortaya) konulmuş, peygamberler ve şahitler (hafaza melekleri) getirilmiş ve onların (kulların) aralarında hak ile hüküm verilmiştir; onlar haksızlığa da uğratılmazlar.” (Zümer, 69)

HAMELE-İ ARŞ (ARŞI TAŞIYAN MELEKLER)

“Arşı taşıyan ve onun etrafında bulunan (melekler), Rablerine hamd ile (O’nu) teşbih ederler ve O’na iman ederler ve (kendileri gibi) iman edenler için mağfiret dilerler. (Şöyle derler:) “Rabbimiz! (Sen) her şeyi rahmet ve ilim cihetiyle kuşatmışsındır; artık tevbe edip senin yoluna uyanlara mağfiret eyle ve onları Cehennem azabından koru!” (Mümin, 7)

“(Melekler) onun (göğün) etrafındadır. Ve o gün Rabbinin arşını, onların üstünde olan sekiz (melek) taşır.” (Hakka, 17). Melekler hakkında bilgilere, Kur’an-ı Kerim’de yer verilmiştir. Allah-u Teâlâ’nın yarattığı ve O’nun hizmetinde olan ve sadık yaratılışları ile bilinen melekler, halk arasında saflığın sembolü olmuş ve her zaman saygı ile anılmıştır.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar